Imatrikulácia detských študentov na UCM - deň prvý

Slávnostnou imatrikuláciou bol v pondelok, 8. júla.2013 zahájený 1. ročník Detskej univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (DUCM), ktorej sa zúčastnili akademickí funkcionári: v zastúpení rektora PhDr. Dagmar Valentovičová, CSc.; PhDr. Dana Petranová, PhD; doc. Mgr. Katarína Nováková, PhD.; Ing. Eva Čapošová; Mgr. Juraj Miština, PhD.

Pani prorektorka PhDr. Dagmar Valentovičová, CSc., privítala na akademickej pôde UCM v Trnave 46 malých vysokoškolákov vo veku od 9 do 14 rokov. Každý z nich si prevzal index, do ktorého počas celého týždňa budú zapisované všetky absolvované aktivity.

V dopoludňajších hodinách oboznámení s mediálnou výchovou v podobe prednášky Mediálna výchova nad zlato – Idoly a vzory a kreatívnej súťaže s úlohami orientovanými na médiá. Za každú vyriešenú úlohu získalo družstvo indíciu vo forme hádanky, ktorá im pomohla vylúštiť záverečnú tajničku.

Popoludní sa študenti presunuli do HD štúdia, kde sa zoznámili s jeho profesionálnym technickým vybavením. Pripravili si spravodajské vysielanie vtipne podanej správy z prostredia rozprávky, následne im bola v strižni podaná praktická prednáška spracovania nahratej scény. Dobre naladení študenti si potom spolu zaspievali upravenú pesničku v nahrávacom štúdiu. Na záver sa im prihovoril Mgr. Dušan Rapoš, ktorý im porozprával zážitky z novo pripravovanej rozprávky.

Úspešný a plodný deň, ktorý bol v réžii Fakulty masmediálnej komunikácie ukončila pani dekanka FMK PhDr. Dana Petranová, PhD., ktorá ocenila každého zúčastneného diplomom a malým darčekom a prianím, že sa stretneme opäť o rok.