Detská UCM 2014

Po úspešnom pilotnom ročníku DUCM, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave organizuje II. ročník DUCM v termíne  7.7.- 11.7.2014. Minulý rok sa nám nepodarilo uspokojiť záujem všetkých kamarátov DUCM, preto sme sa rozhodli otvoriť brány vysokoškolského prostredia pre vyšší počet záujemcov. Ak máte 9-15 rokov dlho neváhajte, pretože sme jediní v Trnavskom samosprávnom kraji, ktorí organizujeme projekt detskej univerzity.
Obsahový a tematický rámec DUCM je prispôsobený záujmom a požiadavkám uchádzačov, s cieľom priblížiť im život na univerzite a na jednotlivých fakultách. Štúdium DUCM budú tvoriť prednášky univerzitných profesorov, docentov, pedagógov a zamestnancov UCM.

DUCM bude otvorená slávnostnou imatrikuláciou, na ktorej každý kamarát DUCM dostane svoj vlastný index spolu s prezentačnými materiálmi DUCM. Kamaráti DUCM absolvujú týždenný program formou prednášok, workshopov a aktivít podľa zamerania a študijných odborov fakúlt UCM. Program bude ukončený slávnostnou promóciou a za účasti štatutárov UCM budú kamarátom DUCM odovzdané diplomy za absolvovanie DUCM.

Okrem bohatého programu bude zabezpečené stravovanie vo forme obedového menu, olovrant , pitný režim a úrazové poistenie, ktoré obsahuje aj zodpovednosť za škodu.

Vyplnenú prihlášku spolu s dokladom o úhrade poplatku je potrebné poslať na adresu FMK UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, prípadne elektronicky na e-mailovú adresu: alena.hruskova@ucm.sk do 26.5.2014 spolu s fotokópiou kartičky zdravotného poistenia dieťaťa a 1 fotografiu (rozmery 3,5x 4,5 cm). Poplatok za DUCM – 70€.